เริ่มแล้ว เปิดให้ต่อใบขับขี่ New Normal

เริ่มแล้ว เปิดให้ต่อใบขับขี่ New Normal

หลังจากที่ต้องหยุดให้บริการประชาชนในการทำธุระต่างๆที่สำนักงานขนส่ง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันล่าสุด (8 มิ.ย. 63) สำนักงานของกรมขนส่งทางบกทั่วประเทศเริ่มกลับมาเปิดให้บริการในส่วนงานที่ไม่มีการอบรบอีกครั้ง เช่น

การขอใบแทน กรณีใบอนุญาตฯ ชำรุดหรือสูญหาย

การขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ

การขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ

การขอหนังสือรับรองใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

การต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ล่วงหน้า 90 วัน หรือ สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี ที่อบรมผ่านระบบ e-Learning ของกรมการขนส่งทางบกเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ กรมขนส่งฯ จะเปิดให้บริการครบทุกด้านในช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งจะรวมถึง การขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ หรือผู้ติดปัญหาไม่สามารถอบรมผ่านระบบ e-Learning

ทั้งนี้จะให้สิทธิประชาชนที่จองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ไว้ก่อนหน้านี้ได้สิทธิในการดำเนินการก่อน ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขด้วยการจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา เพื่อบริหารจัดการเว้นระยะห่างเพื่อป้องกัน

ขอบคุณที่มาจาก สำนักงานกรมขนส่งทางบก

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ