เทคนิคปลูกฟ้าทะลายโจร ปลูกง่าย โตไว

เทคนิคปลูกฟ้าทะลายโจร ปลูกง่าย โตไว

ฟ้าทะลายโจรเป็นพืชสมุนไพรที่มักขึ้นเองต ามป่า เป็นพืชที่ชอบอากาศร้อนชื้น พบมากในจีน อินเดีย ไทย การปลูกฟ้าทะล า ยโจร จึงเป็นเรื่องที่ง่าย ทำร า ยได้ให้เกษตรกรหรือผู้ปลูกได้

ฟ้าทะล า ยโจรเป็นพืชสมุนไ พ รกำลังมาแรงในช่วงนี้เพราะช่วยบรร เ ท าและรั ก ษ าโ ร ค ได้หลากหล า ย โดยเฉพาะไ ว รั สที่กำลังร ะ บ า ดอยู่ในปัจจุบันฟ้าทะล า ยโจร

ก็สามารถบ ร ร เ ท าอาการได้ในระยะแรก ๆ ซึ่งเป็นส มุ น ไ พ รที่ทุกบ้านจะต้องปลูกต้องมีติดบ้านเอาไว้ ซึ่งปลูกไม่ได้ย า กเลย โตง่าย โตเร็ว ปลูกง่ายมาก ๆ ปลูกในกระถางก็ยังได้ ใช้พื้นที่น้อยด้วย มีอ่ า นขั้นตอนการปลูกได้เลย การบ่ ม เ ม ล็ ด ฟ้าทะล า ยโจร

เอาเมล็ดฟ้าทะล า ยโจรมาแช่น้ำอุ่นสัก 2 คืน แล้วก็เอาเมล็ดมาบ่มใส่ในผ้า 3-5 คืน รอให้เมล็ดงอ กออ กมา พอเริ่มงอ กแล้วก็เอาไปปลูกปกติได้เลย จะปลูกลงแปลงหรือ กระถางก็ได้ การปลูกฟ้าทะล า ยโจร

เอาเมล็ดฟ้าทะล า ยโจรมาโรยเมล็ดลงไปเป็นแถวจนงอ ก โดยแปลงที่ปลูกนั้นให้ขุดร่องตื้นเป็นแถวย า ว แล้วก็โรยเมล็ดลงไปเลย เกลี่ยดินกลบเบา ๆ โดยในความย า วแถวปลูก 1 เมตร

นั้นจะโรยเมล็ดพันธุ์ได้ 50-100 เมล็ด แล้วเว้นระยะห่างในการปลูกประมาณ 50 เซนติเมตร ระยะห่างขนาดนี้ทำให้จัดการวั ช พื ชง่ายและพรวนดินได้ง่ายด้วย

ปลูกฟ้ า ท ะล า ย โ จ รได้อายุ 110 - 120 วัน เราสามารถทยอยเก็บเกี่ยวฟ้าทะล า ยโจรได้แล้ว เพราะเป็นช่วงเวลาที่เจริญเติบโตเต็มที่ แล้วเริ่มออ กด อ กถึงระยะด อ กบาน 50 เปอร์เซน อ ย่ าเก็บเกินระยะนี้เพื่อให้ได้ต้นฟ้าทะล า ยโจรที่มีส า รที่เป็นประโยชน์ต่อ การนำไปใช้

การบำรุงดูแลฟ้าทะล า ยโจร

การให้น้ำนั้นจะต้องเพียงพอ หลังการเพาะเมล็ด การปักชำ จะต้องให้น้ำสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในระยะแรกของการปลูก 30-60 วันแรก ข า ดน้ำไม่ได้เด็ดข า ด หากวันไหนแดดร้อนจัดก็อาจจะต้องรดน้ำ 2 ครั้ง/วันทั้งเช้าและเย็นเลย เพื่อให้ได้รับน้ำที่เพียงพอต่อ การเจริญเติบโต

หากวันไหนที่ไม่ค่อยร้อน แดดไม่ค่อยมีก็รดน้ำเพียง 1 ครั้ง/วันก็เพียงพอ พอเราปลูกฟ้าทะล า ยโจรเข้าอายุได้ 60 วันแล้วปรับมาให้น้ำแบบวันเว้นวันได้เลย เพราะว่าต้นฟ้าทะล า ยโจรสามารถดูแลตัวเองได้ดี

แข็งแ ร งมากขึ้น หาอาหารได้เก่งขึ้นแล้ว แต่ก็ไม่ควรจะปล่อยให้ดินปลูกแห้งเกินไป หากช่วงไหนฝนตกเยอะก็ไม่ต้องรด ส่วนปุ๋ ยนั้นจะใช้เป็นปุ๋ ย อิ น ท รี ย์ 125 กรัม/ต้น ปริมาณ 300-400 กรัม/ต ารางเมตร

การเก็บเกี่ยวฟ้าทะล า ยโจร

ปลูกฟ้ า ท ะล า ย โ จ รได้อายุ 110 - 120 วัน เราสามารถทยอยเก็บเกี่ยวฟ้าทะล า ยโจรได้แล้ว เพราะเป็นช่วงเวลาที่เจริญเติบโตเต็มที่ แล้วเริ่มออ กด อ กถึงระยะด อ กบาน 50 เปอร์เซน อ ย่ าเก็บเกินระยะนี้เพื่อให้ได้ต้นฟ้าทะล า ยโจรที่มีส า รที่เป็นประโยชน์ต่อ การนำไปใช้

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ